Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată şi a Hotărârii Guvernului nr.1377/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea este instituţia publică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii care, prin inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi a supravegherii pieţei.
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice, denumite în continuare angajatori din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
 În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media.
În domeniul relaţiilor de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea:
- controlează aplicarea reglementărilor legale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă
- controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă
- controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă
- controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
- controlează folosirea forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată
- primeşte în sistem informatic, datele depuse de angajatori şi beneficiari referitoare la salariaţi şi la zilieri;
- asigură înregistrarea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi şi verifică prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat, şi conciliază conflictele de muncă declanşate la nivelul unităţilor

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea:
- controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă
- cercetează evenimentele conform competenţelor, avizează cercetarea, stabileşte sau confirmă caracterul accidentelor, colaborează cu instituţiile implicate în ceea ce priveşte evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
- controlează activitatea de instruire, informare şi consultare a salariaţilor şi furnizează informaţii în vederea îmbunătăţirii acesteia
- autorizează din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă funcţionarea persoanelor fizice şi juridice şi retrage sau poate propune retragerea autorizării, în condiţiile legii
- analizează activitatea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi propune, după caz, comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă retragerea abilitării
- eliberează avize şi autorizaţii conform competenţelor stabilite prin actele normative aplicabile
- dispune sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă, în cazul în care se constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală
- dispune angajatorului efectuarea de măsurători, determinări şi expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum şi verificarea, prin organisme abilitate, a încadrării nivelului noxelor profesionale în limite admisibile la locurile de muncă, cheltuielile fiind suportate de către angajator
- controlează respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor pentru care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei, conform competenţelor
- restricţionează, prin măsurile legale stabilite de legislaţia în vigoare, comercializarea produselor neconforme şi dispune măsuri de eliminare a neconformităţilor constatate
- prelevează probe şi efectuează testări în vederea identificării produselor care prezintă suspiciuni de neconformitate.
 
 Va rugam sa ne sesizati in legatura cu cazurile de munca "LA NEGRU" pe care le cunoasteti in scris, la cutia postala instalata la parterul  sediului Inspectoratului Teritorial de Munca Tulcea sau la adresa de e-mail itmtulcea@itmtulcea.ro